Svaren på finlandssvenskarnas miljökänslor / Suomenruotsalaisten ympäristötunnekyselyn tuloksia

(Suomenkielinen teksti alla)

Svaren på finlandssvenskarnas miljökänslor 

Stort tack till alla er som i höstas svarade på vår webbenkät om finlandssvenskars miljökänslor! 

Här är en kort sammanfattning av vad ni svarade:

Enkäten besvarades av totalt 129 respondenter från hela Svenskfinland. Majoriteten var kvinnor i åldern 18–40. Av alla respondenter har 71 % funderat på klimatförändringen eller miljöproblem mycket eller ytterst mycket. 71 % känner oro, 58 % frustration, 57 % vilja att påverka och 55 % otillräcklighet i relation till klimatförändringen eller andra miljöproblem.

Allvarliga miljökänslor känner 17 % av respondenterna ofta eller hela tiden. Dessa allvarliga känslor förstärks främst av faktorer utanför individens kontroll såsom andra människors beteende, beslutsfattning, framtiden, miljöproblemens komplexitet, samt av aktuella nyheter eller forskning om miljöproblem. Bland verksamhetsformerna är möjligheter till aktion populärast, men även bearbetning med ett proffs på miljöproblem, samt informationspaket om miljökänslor önskades.

Enkäten gav oss en inblick i vad ni känner mest för och anser vara angeläget. Speciellt de fria kommentarerna fick oss att fundera vidare. Om du inte hann svara senast kan du göra det nu, enkäten är igen öppen på https://forms.gle/8kvmrhbxZ731W46r6. Har du frågor eller förslag är det bara att höra av sig till minerva@tunne.org!

Suomenruotsalaisten ympäristötunnekyselyn tuloksia

Suurkiitos kaikille jotka vastasivat syksyllä kyselyymme suomenruotsalaisten ympäristötunteista!

Tässä lyhyt kooste vastauksista:

Saimme 129 vastausta koko suomenruotsalaiselta alueelta, suurin osa vastaajista oli 18–40-vuotiaita naisia. Kaikista vastaajista 71 % oli miettinyt ilmastonmuutosta tai ympäristöongelmia paljon tai hyvin paljon. 71 % tuntee huolta, 58 % turhautumista, 57 % halua vaikuttaa ja 55 % riittämättömyyttä ilmastonmuutoksen tai ympäristöongelmien suhteen.

Vakavia ympäristötunteita oli 17:llä % vastaajista usein tai koko ajan. Muiden ihmisten käytös, hidas päätöksenteko ja huoli tulevaisuudesta voimistivat eniten näitä vakavia tunteita. Toivotuista toimintamuodoista mahdollisuus tekoihin oli suosituin, mutta aiheen käsitteleminen ympäristöongelmien asiantuntijan kanssa ja ruotsinkielinen tietopaketti olivat myös haluttuja. 

Kysely valaisi suomenruotsalaisten tuntemuksia ja antoi meille osviittaa siitä millaista toimintaa tarvitaan. Kysymykset ja kommentit asiasta saa mielellään lähettää osoitteeseen minerva@tunne.org!