1. Rekisterinpitäjä

Tunne ry
℅ Mieli ry
Maistraatinportti 4 A, 7. krs
00240 Helsinki

https://tunne.org

(jäljempänä yhdistys)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

toiminnanjohtaja Taneli Saari
taneli@tunne.org
p. 050 3886 200 

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • jäsenpalvelut
 • jäsenviestintä
 • yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
 • varainhankinta

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja kotipaikka
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot
 • yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
 • jäsenyystiedot kuten jäsenlaji ja jäsenyyden kesto
 • jäsenmaksutiedot
 • luottamustoimet, vapaaehtois- tai muut roolit yhdistyksessä
 • mahdolliset viestintäkiellot ja/tai -suostumukset
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot, kuten jäsenhakemuksen sisältämät tiedot

6. Tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot 

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä pilvipalveluita. Jäsentiedot tallennetaan Tunne ry:n digitaaliseen jäsenrekisteriin Googlen hallinnoimille ja suojaamille palvelimille. Käytämme Googlen pilvipalveluita (G Suiten järjestöversio). Google säilyttää Tunne ry:n tiedot EU:ssa sijaitsevilla palvelimilla. Google kuvaa DPA-sivullaan miten se noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja muille ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, ilmoitamme tällä sivulla päivitysajankohdan. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Päivitetty 28.5.2020