Valikko Sulje

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tunne ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maailmaa, jossa kenenkään ei tarvitse olla yksin ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden ja ajatusten kanssa. Yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä ilmaston- ja ympäristönmuutokseen liittyviä tunteita ja ajatuksia luottamuksellisesti sekä puolueettomasti yksilön taustasta ja suhtautumisesta riippumatta. Lisäksi yhdistys tarjoaa keinoja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja tunnetaitojen kehittämiseksi. Yhdistys osallistuu ilmastonmuutokseen ja hyvinvointiin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä kehittää aihepiirin työskentelymenetelmiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi toteuttaa

 • avoimia ja suljettuja keskusteluryhmiä sekä muita ryhmätoimintoja
 • yksilöiden tukemista esim. puhelimitse tai verkossa
 • neuvontaa, ohjausta ja keskustelutukea
 • koulutus- ja yleisötilaisuuksien sekä muiden tapahtumien järjestämistä
 • ilmaston- ja ympäristönmuutokseen sekä tulevaisuuteen liittyvän hyvinvoinnin keskustelijana ja asiantuntijana toimimista
 • sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille tarkoitettujen työskentelymenetelmien keräämistä, kehittämistä, jakamista ja myymistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa edellä mainittua tarkoitusta varten julkaisutoimintaa ja asiantuntijapalveluiden myymistä, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, vastaanottaa lahjoituksia yksilöiltä ja yhteisöiltä, vastaanottaa testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys hakee toimintansa tueksi rahoitusta niitä myöntäviltä tahoilta ja perii jäseniltään jäsenmaksua.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahtena edellisenä vuotena.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2–8 muuta jäsentä sekä 0–8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi käsitellä asioita ja tehdä niistä päätöksiä valitsemansa sähköisen välineen avulla.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai yhdistyksen tähän tehtävään määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse, kirjeitse tai yhdistyksen verkkosivuilla olevalla kokouskutsulla.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen säännöt on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin 6.7.2018.